KVALITET & MILJÖ

Rehn Bygger skall genom "gammal" byggmästartradition och genuin yrkestolhet genomföra projekt i enlighet
med kunders, myndigheters och anställdas krav på tider, kvalité, miljö och arbetsmiljö. "Gammal" byggmästar-
tradition kompletteras med utvärderat nytänkande och värnande om medarbetare, kunder och miljö.

För att säkerställa nöjda kunder så har företagsledningen det yttersta ansvaret att fastställa och uppfylla
kundernas krav. Detta utföres genom täta kundkontakter under mottot "nöjdkund blir återkommande kund eller
genererar ny kund". Ej återkommande kunder kontaktas för att återföra eventuella brister och synpunkter med
målsättning att rätta till dessa för att få en återkommande kund. Med återkommande kunder utföres minst 2 ggr
per år en utvärdering för att ständigt förbättra sammarbetet.

Vårt övergripande mål är att vi skall:

-leverera beställd produkt till den kvalité och tid som avtalats.

-fortlöpande utbilda alla medarbetare i kvalitets- och miljöfrågor.

-verka för att miljöstörande ämnen inte används eller byggs in i våra projekt.

-arbeta för att källsortering av avfall sker på arbetsplatser där så är möjligt.

-sträva efter att använda den teknik och de material som belastar miljön minst.