AFFÄRSIDÉ

Rehn Byggers affärsidé är
- att erbjuda totalservice inom Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad utifrån kundens behov.
- att med unik kompetens, serviceanda och nytänkande är vi en trygg samarbetspartner. 

MILJÖPOLICY

Rehn Byggers miljöpolicy är
- att ständigt samverka med våra kunder och leverantörer kring möjligheterna att förbättra miljön.
- att tillhandahålla material, produkter och arbetssätt med minsta möjliga skadliga inverkan på miljön.
- att ge alla medarbetare den miljöutbildning som krävs för att i arbetet kunna medverka till en bättre miljö.
- att källsortera avfall så långt det är möjligt. Vi använder fyra olika sorteringsalternativ:
1-sortering i våra egna containrar vid kontoret
2-sortering på återvinningsgård
3-sortering i färgkodade säckar vid arbetsplatserna enligt Byggsektorns Kretsloppsråd
4-osorterat avfall från arbetsplatserna skickas till Filborna-tippen för sortering

ARBETSMILJÖPOLICY

- att integrera hälso- och säkerhetstänkande i allt vi gör.
- att genom friskvårdsarbete stimulera och skapa förutsättningar för medarbetarna att främja sin egen hälsa.
- att löpande utvärdera företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar.

Läs hela arbetsmiljöpolicyn

KVALITETSPOLICY

Rehn Byggers kvalitetspolicy är
- att ständigt sträva efter att alla medarbetare och samarbetspartners har tillräcklig kompetens, tar personligt ansvar och gör rätt från början.

Läs mer om kvalitet och miljö

ORGANISATION

Ägare för Rehn Bygger är familjen Sturk med Joakim Sturk som VD.

Rehn Bygger har en platt organisation som fungerar genom ständig dialog och information till producerande personal. Detta innebär att beslut fattas under ansvar så nära källan som det är möjligt. För att producerande personal skall få rätt information och beslutsunderlag så utses för varje projekt en platschef som har det direkta ansvaret under VD:n.

Verksamheten är i huvudsak koncentrerad kring Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg med kontor i Ängelholm, Helsingborg. Idag är vi ca 50 anställda.

Är du intresserad av att bli en Rehn Byggare skicka ett meddelande
till oss där du gör en kort beskrivning av dig, så tar vi kontakt med dig. Meddelande

01_small 02_small 03_small 04_small 02_small 03_small 05_small 06_small huset