AFFÄRSIDÉ
Rehn Byggers affärsidé är
- att erbjuda totalservice inom Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad utifrån kundens behov.
- att med unik kompetens, serviceanda och nytänkande är vi en trygg samarbetspartner. 


MILJÖPOLICY
Rehn Byggers miljöpolicy är
- att ständigt samverka med våra kunder och leverantörer kring möjligheterna att förbättra miljön.
- att tillhandahålla material, produkter och arbetssätt med minsta möjliga skadliga inverkan på miljön.
- att ge alla medarbetare den miljöutbildning som krävs för att i arbetet kunna medverka till en bättre miljö.
- att källsortera avfall så långt det är möjligt. Vi använder fyra olika sorteringsalternativ:
1-sortering i våra egna containrar vid kontoret
2-sortering på återvinningsgård
3-sortering i färgkodade säckar vid arbetsplatserna enligt Byggsektorns Kretsloppsråd
4-osorterat avfall från arbetsplatserna skickas till Filborna-tippen för sortering
 

ARBETSMILJÖPOLICY
Läs hela arbetsmiljöpolicyn

KVALITETSPOLICY - se fliken Kvalitet
 

ORGANISATION
Ägare för Rehn Bygger är familjen Sturk med Joakim Sturk som VD.

Rehn Bygger har en platt organisation som fungerar genom ständig dialog och information till producerande personal. Detta innebär att beslut fattas under ansvar så nära källan som det är möjligt. För att producerande personal skall få rätt information och beslutsunderlag så utses för varje projekt en platschef som har det direkta ansvaret under VD:n.

Verksamheten är i huvudsak koncentrerad kring Båstad, Ängelholm, Höganäs och Helsingborg, med kontor i Ängelholm och i Helsingborg. Idag är vi ca 65 anställda.

Är du intresserad av att bli en Rehn Byggare skicka ett meddelande till oss där du gör en kort beskrivning av dig, så tar vi kontakt med dig Meddelande